Pozwolenie na budowę cz. 1 – strona postępowania i wymogi formalne wniosku

Pozwolenie na budowę cz. 1 – strona postępowania i wymogi formalne wniosku

Wedle art. 28 ustawy prawo budowlane, roboty budowlane mogą rozpocząć się jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, którą wydaje starosta. Decyzja ta przyznaje uprawnienia podmiotowi ubiegającemu się o jej wydanie do wykonywania określonych we wniosku robót budowlany. Zatem nie można rozpocząć, budowy domu jednorodzinnego, wielorodzinnego czy budynku użytkowego bez dopełnienia urzędowych formalności, w szczególności złożenia stosownego wniosku. Z tego względów każda osoba chcąca rozpocząć budowę, powinna zapoznać się z wymogami formalnymi takiego wniosku, a zarazem wiedzieć kto jest stroną w postępowaniu zainicjowanym wyżej wskazanym wnioskiem.

Strony postępowania

W sprawach o pozwolenie na budowę, stroną jest inwestor oraz każdy właściciel, użytkownik wieczysty bądź zarządca nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania obiektu.

Ustalenie kto jest inwestorem nie napotyka żadnych trudności, bowiem będzie to zawsze podmiot, który złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Jeżeli chodzi o pozostałe strony postępowania, a więc właściciela, użytkownika wieczystego bądź zarządcy nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania obiektu, przyjmuje się powszechnie, iż co do zasady, pojęcie dotyczy to właścicieli, użytkowników i zarządów nieruchomości sąsiednich.

Konstrukcja wniosku

Wniosek składa się na formularzu urzędowym w formie papierowej bądź elektronicznej. We wniosku o pozwolenie na budowę należy wpisać swoje dane, rodzaj realizowanej inwestycji, adres budowy oraz oznaczenie nieruchomości na której ma powstać budynek. Ponadto do wniosku o pozwolenie na budowę należy załączyć:

  1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej – w 3 egzemplarzach lub w wersji elektronicznej.
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Wypis z rejestru gruntów dla swojej działki oraz działek sąsiednich oraz wyrys z mapy ewidencji gruntów.
  5. Warunki techniczne uzyskane od dostawców mediów.
  6. Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Składając wniosek o pozwolenie na budowę, inicjujemy postępowanie w sprawie wydania decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę, które będzie tematem kolejnego artykułu.

No Comments

Post A Comment